Søkort og navigering

Link til Kort & Matrikelstyrelsen - Søkort & Navigation

Link til Den danske Havnelods

Link til Dansk Sejlunion - Tursejlads


Søkort, der er kopieret fra "Det Levende Søkort" vil blive tilpasset Kort & Matrikelstyrelsens definerede ophavsrettigheder, således at gengivelser ikke overstiger 12x12 cm eller 708x708 pixel.

Kortudsnit fra rettelser til søkort kan overstige denne størrelse, når styrelsens offentliggjorte pdf-filer bearbejdes i billedbehandlingsprogram for at kunne vises direkte på skærmen.

Søkortene må ikke bruges til navigering, da målestokken kan variere i forhold til originale kort.

Gammelt lovgrundlag
Kort & Matrikelstyrelsens eneret på udgivelse af søkort hører til de ældre af den slags i den danske lovgivning. Retten hviler endnu på en bekendtgørelse fra 1816, suppleret med lov om Kort & Matrikelstyrelsen:

Plakat ang. efterstikning af søkort
PLA nr. 4000 af 10. april 1816 (gældende):

"Kgl. Bekiendtg., hvorved det forbydes at efterstikke de af Kgl. Søekart-Archiv udgivne eller herefter udgivende Karter, ligesom og at falholde saadanne efterstukne Karter.

Da Admiralitets- og Commiss. Collegium har yttret det Ønske, at det end ydermere maatte betrygges for, at de Karter, som af Søekart-Archivet ere udgivne eller herefter udgives, ikke skulle efterstikkes, saa bliver alle og enhver forbudet, enten at efterstikke eller efterstikke lade noget af de Karter, som allerede ere udgivne eller herefter maatte udgives af Søekart-Archivet, eller her i Riget at indføre noget saadant udenlandsk efterstukket Kart, hvilken Format samme end maatte have, under Mulct af 10 Rbd. S. V. for hvert Exemplar der maatte antræffes."

Lov om Kort- og Matrikelstyrelsen
KMS har i følge lov om Kort- og Matrikelstyrelsen, lov nr. 749 af 7. december 1988, eneret til fremstilling af søkort og kan gennemføre søopmåling.
I § 4 i lov om Kort- og Matrikelstyrelsen fremgår:

"Kort- og Matrikelstyrelsen har eneret til fremstilling af søkort og kan gennemføre søopmåling til brug for søkortproduktionen i danske farvande, herunder farvandene ved Færøerne og Grønland."

Til sidens top